صلاه مغرب

همین روزها

دوباره بهار می آید

دوباره می نشینیم کنار شب بو ها، اقاقیها،

خوب است که هنوز نرگس ها کنار زندگی مان هستند.

 

زمستان ست، سرد است، ولی دل مان گرم است. به همین گاه و بیگاه ها..

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://do4.ir/%d8%b5%d9%84%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8/trackback/

دیدگاه

گفته بود
با نور خورشید مأنوس بوده را ، دلخوش به فانوسش مکن …

[پاسخ]

ارسال دیدگاه