هنوز!

هنوزم نوشته هایی که پیشنویس می مانند، زیاد است..

و شاید همیشه

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://do4.ir/%d9%87%d9%86%d9%88%d8%b2/trackback/

ارسال دیدگاه