ارسال برای تیر

۱۳۹۶/۰۴/۲۸

چشم‌انتظاری

منتظرم، دوشنبه بشود، لباسم را بپوشم، سرم را پایین بیاندازم و اذن خدمت بطلبم… منتظرم ..

» باقی این نوشته را بخوانید ...

۱۳۹۶/۰۴/۲۵

خ مثل خاطره، مثل خادم

خادمانه ها ۱

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|