ارسال های برچسب زده شده بهار

2010/04/24

هنوز هم بی‌تو..؟

بهار باشد ،شب باشد ،عطر باران زده‌ی اقاقی‌ها هم، که باشدچه فایده وقتی تو نباشیجنون دیگر به گلویم رسیده است ..

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|