ارسال های برچسب زده شده تعلیق

2012/07/17

تعلیق!

این روزها؛ شاید بهتر باشد بگویم از اول امسال، هی روزهایم پر ازتعلیق و کشش شده است! مطمئنم اگر رمان می شدم، خوب خریداری می داشتم، مدام و مداوم، در فکر آمدن ها و رفتن ها؛ در اندیشه شدن ها و بودن ها وه! عجب سال گنگی بوده تا اینجا. نه! نمی خواهم احساسی بنویسم! […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|