ارسال های برچسب زده شده صبر

2010/07/23

قانون!

در هر شرایطی؛یا صبر باید کرد،یا توکل ..

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|