ارسال های برچسب زده شده قدم

2009/09/20

عیدی!

زیر آسماندر سکوتاختلاط دو باران راقدم می زدم…

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|