ارسال های برچسب زده شده لحظه

2015/11/20

من، او، آن؛ و هرچه بعد از آن

می گفت: بعد از آنکه دیوانه شد، دیوانه شدم، تازه آن وقت بود که برای دیگران دیدنی شدم، مرئی! اسمش رویش است دیگر، در منظر و مرئا! قرار گرفتم. قبلش مثل بقیه آدم ها بودم، بعدش هم ظاهرا مثل بقیه آدم ها شدم، لحظه ست دیگر، آن. یک آن می آید و آن آن از […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|