Per.

جلا نمی یابد که،
کِدر می شود روح آدمی
در گذار سالها.

per.

پ.ن:دارم به بیست و خورده ای سالگی نزدیک و نزدیکتر می شوم
و آنک آن پسرک ِ نظر نکرده..

بازتاب

بازتاب URL برای این نوشته:
http://do4.ir/per/trackback/

ارسال دیدگاه