ارسال های قرار گرفته در کوتاه‌نوشته ها

2015/11/20

من، او، آن؛ و هرچه بعد از آن

می گفت: بعد از آنکه دیوانه شد، دیوانه شدم، تازه آن وقت بود که برای دیگران دیدنی شدم، مرئی! اسمش رویش است دیگر، در منظر و مرئا! قرار گرفتم. قبلش مثل بقیه آدم ها بودم، بعدش هم ظاهرا مثل بقیه آدم ها شدم، لحظه ست دیگر، آن. یک آن می آید و آن آن از […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2015/04/18

Per.

جلا نمی یابد که، کِدر می شود روح آدمی در گذار سالها. پ.ن:دارم به بیست و خورده ای سالگی نزدیک و نزدیکتر می شوم و آنک آن پسرک ِ نظر نکرده..

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2014/11/11

ای حبیب ما، ای طبیب ما

ماییم و نوای بی نوایی، بسم الله اگر طبیب مایی . [با اجازه و احترام به حضرت نظامی گنجوی]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2014/01/20

سعدی اگر جوانی کنی و عاشقی، عشق محمد بس است و آل محمد

توصیف شخصیت ها می تواند محبت ایجاد کند، اما محبوب را تبدیل به “الگو” نمی کند. باید “تاسی” به “اسوه” کرد. برای درک “یطعمون الطعام” باید “اطعام” کرد… … حتی یاتیک: “الیقین”   سید حسن مددی الموسوی

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2013/01/16

در آرزوی باهار!

تک انار امسالِ درخت هنوز منتظر چیدن‌ست و من، منتظر دستان تو  

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2013/01/09

Metal forming!

امتحان شکل دادن فلزات دارم و می اندیشم با همه‌ی سختی اش، چقدر آسان تر از شکل دادن آدم هاست..

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2012/12/27

روز ازل!

ع ش ق به سوم‌بارها به رسوایی خواهد کشید زردرویی و لاغراندامی و بغض‌آلودگی.. اینجا؛ آدمی نباریده و پُر، آنجا.. نمی‌دانم، و این ندانستن، یک روز خواهدم شکست.. پی نوشت: این هم خیلی‌وقت بود که در پیش‌نویس‌های گوشی خاک می‌خورد

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2012/12/26

بعد از این روزها!

یک روز خواهم نوشت          معشوقه به سامان شد؛ تا باد چنین بادا!  

» باقی این نوشته را بخوانید ...