ارسال های برچسب زده شده اندوه

2010/04/06

من ‘بار’ دارم!

حسرت می‌خورمیک شانه رابرای تولد اندوه

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|