ارسال های برچسب زده شده این حال من بی توست

2015/11/20

من، او، آن؛ و هرچه بعد از آن

می گفت: بعد از آنکه دیوانه شد، دیوانه شدم، تازه آن وقت بود که برای دیگران دیدنی شدم، مرئی! اسمش رویش است دیگر، در منظر و مرئا! قرار گرفتم. قبلش مثل بقیه آدم ها بودم، بعدش هم ظاهرا مثل بقیه آدم ها شدم، لحظه ست دیگر، آن. یک آن می آید و آن آن از […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2015/01/24

بغض غزلی خسته

این حال من بی توست بغض غزلی بی لب افتاده ترین خورشید زیر سم اسب شب این حال من بی توست دلداده تر از فرهاد شوریده تر از مجنون حسرت به دلی در باد شاعر: بابک روزبه

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|