ارسال های برچسب زده شده تبریک

2014/01/20

سعدی اگر جوانی کنی و عاشقی، عشق محمد بس است و آل محمد

توصیف شخصیت ها می تواند محبت ایجاد کند، اما محبوب را تبدیل به “الگو” نمی کند. باید “تاسی” به “اسوه” کرد. برای درک “یطعمون الطعام” باید “اطعام” کرد… … حتی یاتیک: “الیقین”   سید حسن مددی الموسوی

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|