ارسال های برچسب زده شده دادگاه ، تبرئه ، گناه

2012/04/30

دادگاه

این روزها همه تبرئه می شوند تو نمی خواهی بگذری از دل من برای هزار گناه نکرده..؟

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|