ارسال های برچسب زده شده دلتنگی

2010/04/06

سودا زده!

همه جا پر شده از یاد تو، همه جا ولی چه فایدهتو که نیستی،یادت را می خواهم چه کنم ..

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2008/12/21

دلبستن!

چه حس مسخره ایست دل‌بستن … ؛ خدایا مگر برای خودت نیافریده بودی اش؟

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|