ارسال های برچسب زده شده دوستت دارم،

2009/09/30

تهوع!

گاهی حالم بهم می خورد از شنیدن دوستت دارم!تتمه:گاهی اجازه ندارید فکر بد کنید!

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|