ارسال های برچسب زده شده زن، شناخت

2013/08/27

آرام آرام!

نگاهم دارد به زن ها عوض می شود. آرام آرام؛ دارم می فهمم که یک زن چقدر می تواند خوب باشد، چقدر می تواند احمق باشد، چقدر می تواند بچه باشد، چقدر می تواند فهیم باشد، چقدر می تواند سرشار یا تهی از محبت باشد، چقدر می تواند خر باشد(به معنای واقعی کلمه)، چقدر می […]

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|