ارسال های برچسب زده شده سرگيجه

2008/09/27

بانوی من !

مثل شراب ها ، نهبانوی من ، تو در منسر گیجه های بعد ازنوشیدن شرابی …

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|