ارسال های برچسب زده شده سودا

2010/04/06

سودا زده!

همه جا پر شده از یاد تو، همه جا ولی چه فایدهتو که نیستی،یادت را می خواهم چه کنم ..

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|