ارسال های برچسب زده شده شب

2010/04/24

هنوز هم بی‌تو..؟

بهار باشد ،شب باشد ،عطر باران زده‌ی اقاقی‌ها هم، که باشدچه فایده وقتی تو نباشیجنون دیگر به گلویم رسیده است ..

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2008/10/04

برای نوشتن !

باز باید شبی باشد و دمی باشد و اندک لمحه ای !

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2008/09/27

دروغ !

شب است !

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|