ارسال های برچسب زده شده عید

2014/01/20

سعدی اگر جوانی کنی و عاشقی، عشق محمد بس است و آل محمد

توصیف شخصیت ها می تواند محبت ایجاد کند، اما محبوب را تبدیل به “الگو” نمی کند. باید “تاسی” به “اسوه” کرد. برای درک “یطعمون الطعام” باید “اطعام” کرد… … حتی یاتیک: “الیقین”   سید حسن مددی الموسوی

» باقی این نوشته را بخوانید ...

2008/10/01

دستان خالی !

خدا !نماز عید ، بس که قنوت بستم ، دستام خسته شد.اگه خالی بمونن من خجالت میکشم پیش بقیه از داشتن همچین خدایی ،تو چطور؟

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|