ارسال های برچسب زده شده قطار

2010/07/07

قطار!

خاصیت قطار ، رفتن است؛ و من به این فکر می کنم که کی می شود، خاصیت قطار ” آمدن” باشد..؟

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|