ارسال های برچسب زده شده معصومانه

2010/04/29

این متن مخاطب خاص دارد!

عزیزکممن چکار می توان بکنمجز خوابیدنوقتی حین بازی کردن با تو، خودم را به خواب می زنم-تا سر به سرت بگذارم-و تو معصومانهو کودکانهپتو می آوری و به رویم می اندازیو صدای تلویزیون را کم می کنی ..پا نوشت:بماند برای بزرگ شدن‌های خواهر کوچولوی ۶ ساله ام

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|