ارسال های برچسب زده شده نماز

2008/10/01

دستان خالی !

خدا !نماز عید ، بس که قنوت بستم ، دستام خسته شد.اگه خالی بمونن من خجالت میکشم پیش بقیه از داشتن همچین خدایی ،تو چطور؟

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|