ارسال های برچسب زده شده پیشنویس

2010/04/06

هوای برفی!

دیشب،هوایی شده بودم،نمیدانم چندبار آن بدمصب گوشی را برداشتم و تایپ کردم ولی انگار که دکمه ارسال نداشت..پیشنویس را برای همچنان شبی ساخته بودند.

» باقی این نوشته را بخوانید ...
|